Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 A.H. Boom, mede-eigenaar van VOF Therapeutische Praktijk Boom: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
1.2 De natuurlijke persoon of rechtspersoon, waarmee Therapeutische Praktijk Boom docent of organisatie een overeenkomst voor het geven van een workshop, cursus of lezing heeft gesloten: deelnemer.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Therapeutische Praktijk Boom en deelnemer.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met Therapeutische Praktijk Boom voor de uitvoering waarbij derden betrokken (moeten) worden.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen in de algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
2.4 Door inschrijving geeft deelnemer aan kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.
2.5 De prijzen op de website zijn de actuele geldende prijzen.
2.6 Aanmelding voor een workshop of cursus betekent niet direct inschrijving. Na aanmelding ontvangt u een bericht met een verwijzing naar een inschrijfformulier.

Artike 3: Inschrijving

3.1 Inschrijving voor een workshop, cursus of lezing voor een vastgestelde datum geschiedt door het ingevulde en door de deelnemer ondertekende inschrijfformulier per post of per e-mail naar Therapeutische Praktijk Boom te retourneren. Na ontvangst van dit ingevulde inschrijfformulier én ontvangst van de verschuldigde aanbetaling op rekening NL64SNSB0926218832 is de inschrijving definitief.
3.2 Inschrijving voor een workshop of cursus geschiedt per e-mail. Het verschuldigde bedrag voor een cursus dient van te voren te worden overgemaakt op rekening NL48 KNAB 0259 3580 29. Als het een workshop betreft dan dient de betaling tijdens of direct aansluitend na de workshopdag aan de workshopdag per pinbetaling of contant te worden voldaan.
3.3 De kosten voor deelname genoemd op de website zijn inclusief studiematerialen.
3.4 Na inschrijving voor een workshop, cursus of lezing heeft de deelnemer een bedenktermijn van 14 dagen.

Artikel 4: Annulering of wijziging door Therapeutische Praktijk Boom

4.1 Therapeutische Praktijk Boom behoudt zich het recht voor om de workshop, cursus of lezing te annuleren of verplaatsen in geval van:
– bij plotseling onwelbevinden van de docent/bij ziekte van de docent.
– onvoorziene omstandigheden, waaronder in deze algemene voorwaarden wordt verstaan, naast dat wat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waardoor Therapeutische Praktijk Boom niet in staat is, haar verplichtingen na te komen; of – extreem slechte weersomstandigheden; of – onvoldoende deelnemers.
4.2 Waar mogelijk zal Therapeutische Praktijk Boom een passend alternatief aanbieden.
In het geval van wijziging in de vastgestelde data door Therapeutische Praktijk Boom zal deelnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld worden. Wanneer deelnemer niet in staat is om op de gewijzigde data deel te nemen, is kosteloos annuleren mogelijk en worden de reeds door de deelnemer verrichte betalingen gerestitueerd binnen 14 dagen.
4.3 De eventuele restitutie zal nooit hoger zijn dan de reeds door de deelnemer verrichte betalingen.

Artikel 5: Annulering of wijziging door deelnemer

5.1 Annulering of wijziging van deelname aan workshop, cursus of lezing dient schriftelijk per post of e-mail plaats te vinden.
5.2 In het geval van annulering door de deelnemer tijdens een workshop, cursus of lezing vindt geen restitutie plaats van het deelnamebedrag.
5.3 In het geval van annulering door de deelnemer voor aanvang van de workshop, cursus of lezing kunnen er, afhankelijk van het moment dat Therapeutische Praktijk Boom de schriftelijke annulering ontvangt, de volgende kosten aan deelnemer in rekening worden gebracht:
– na inschrijving € 25,00 administratiekosten
– tot 2 weken voor aanvang van de workshop, 50% van het verschuldigde deelnamebedrag
– tot 1 week voor aanvang van de workshop, 100% van het verschuldigde deelnamebedrag
– tot 2 weken voor aanvang van de cursus, 50% van het verschuldigde deelnamebedrag
– tot 1 weken voor aanvang van de cursus, 100% van het verschuldigde deelnamebedrag

Artikel 6: Betaling

6.1 Het verschuldigde deelnamebedrag dient binnen de gestelde betalingstermijn, vermeld op de factuur, te zijn bijgeschreven op rekening NL48 KNAB 0259 3580 29, tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen. Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan de deelnemer de toegang tot het consult of de workshop, cursus of lezing worden geweigerd.
6.2 In het geval van niet tijdige betaling is Therapeutische Praktijk Boom te allen tijde gerechtigd een andere deelnemer ter vervanging toe te laten. In dit geval vervalt het recht van deelnemer tot deelname.

Artikel 7: Auteursrechten

7.1 Alle rechten van het door Therapeutische Praktijk Boom verstrekte lesmateriaal voor een workshop, cursus of lezing en de door haar verstrekte documenten berusten bij Therapeutische Praktijk Boom voor zover deze rechten niet bij derden berusten. In dat laatste geval wordt daar melding van gemaakt door Therapeutische Praktijk Boom.
7.2 Zonder schriftelijke toestemming van Therapeutische Praktijk Boom is het niet toegestaan om het cursusmateriaal of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken, te verveelvoudigen of te gebruiken voor opleidingen, cursussen, workshops of lezingen die niet door Therapeutische Praktijk Boom worden verzorgd.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Door toezending en ondertekening van het ingevulde inschrijfformulier, aanmelding via het websiteformulier, telefonische of schriftelijke aanmelding verklaart de deelnemer een rechtsgeldige wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA verzekering) te hebben, omdat deelnemer zelf te allen tijde verantwoordelijk is voor de gedragingen tijdens een workshop, cursus of lezing en eventuele andere activiteiten.
8.2 Deelname aan een workshop, cursus of lezing door deelnemer is volledig voor eigen risico van de deelnemer. Therapeutische Praktijk Boom is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor enigerlei schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan persoonlijk eigendom van deelnemer.
8.3 Therapeutische Praktijk Boom is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel, zowel fysiek als mentaal, door een mededeelnemer als gevolg van het onderling oefenen met en op een andere deelnemer, voor, tijdens of na een workshop, cursus of lezing.
8.4 Therapeutische Praktijk Boom is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de deelnemer, het niet vooraf melden van lichamelijk klachten of ziekten. Therapeutische Praktijk Boom is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit door deelnemer onjuiste of onvolledige verstrekte informatie.
8.5 Therapeutische Praktijk Boom is niet aansprakelijk voor vervolgschade.
8.6 Therapeutische Praktijk Boom is niet aansprakelijk voor schade en andere nadelige gevolgen toegebracht aan andere deelnemers en bezittingen van derden en adviezen tijdens praktijkoefeningen van deelnemer voor, tijdens en na een workshop, cursus of lezing.
8.7 Therapeutische Praktijk Boom is op geen enkele wijze aansprakelijk voor wat deelnemer na een workshop, cursus of lezing met de opgedane kennis doet.

Artikel 9: Uitsluiting van deelname

9.1 Therapeutische Praktijk Boom behoudt zich het recht voor een deelnemer, die door het gedrag of anderszins het normale verloop van een workshop, cursus of lezing belemmert of bemoeilijkt, gelet op het belang en de veiligheid van de overige deelnemers, van de overeengekomen deelname uit te sluiten zonder restitutie van het deelnamebedrag.

Artikel 10: Bijzondere bepalingen

10.1 Deelnemer verklaart dat hij of zij voor wat betreft gezondheid, zowel fysiek, mentaal als emotioneel, in staat is aan een workshop, cursus of lezing deel te nemen.
10.2 Deelname aan de (praktijk)oefeningen door deelnemer is geheel vrijwillig en voor volledige verantwoording van deelnemer.

Artikel 11: Overige bepalingen

11.1 Deelnemer houdt rekening met de persoonlijke zone van mededeelnemer(s).
11.2 Deelnemer raakt een mededeelnemer nooit ongevraagd en zonder uitdrukkelijke toestemming aan.
11.3 Indien een deelnemer een klacht heeft, kan dat schriftelijk aan Therapeutische Praktijk Boom kenbaar gemaakt worden.
11.4 Een eventuele schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan het door deelnemer betaalde deelnamebedrag.

Artikel 12: Geheimhouding

12.1 De aan Therapeutische Praktijk Boom verstrekte (persoons-)gegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met Therapeutische Praktijk Boom, het informeren over andere activiteiten van Therapeutische Praktijk Boom.
12.2 Mocht een deelnemer geen prijs stellen op informatie over activiteiten dan kan dit schriftelijk aan Therapeutische Praktijk Boom kenbaar worden gemaakt.
12.3 Therapeutische Praktijk Boom behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen en/of aan te passen.
Versie september 2023